instellingUniversiteit Utrecht
faculteitfaculteit Sociale Wetenschappen
locatieUtrecht
diplomaCulturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
titel/graadBSc
type opleidingregulier onderwijs
vormvoltijd
opleidingsduur3 jaar
# credits180 EC
numerus fixusgeen
crohocode50035


Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestudeert de verscheidenheid aan menselijke samenlevingen en culturen, zoals de mens en zijn omgeving, gebruiken, gewoonten, symbolen en religies.

De opleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie biedt een inhoudelijk interessant en stimulerend programma met een goede balans tussen kennis en vaardigheden. Er is in het programma voldoende keuzeruimte om je persoonlijke interesse te volgen.

In het eerste jaar volg je (verplichte) inleidende cursussen in de Culturele antropologie en haar onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je ruimte voor twee keuzevakken.

Het tweede jaar bestaat uit keuzevakken, die verdieping geven op een aantal onderwerpen die in het eerste jaar aan de orde zijn geweest. De major wordt afgesloten met het bachelorproject. Onderdeel daarvan is het veldwerk van ongeveer tien weken in het buitenland.

In de profileringsruimte kun je cursussen kiezen die passen bij jouw ambities en interesses. Dat kunnen uiteenlopende vakken zijn binnen of buiten je major, in Utrecht of aan een andere (buitenlandse) universiteit.

Matching: ga na of een studie goed bij je past en doorloop je studie succesvol. Schrijf je in voor 1 mei en maak via verplichte studieactiviteiten uitgebreid kennis met culturele antropologie. Meer informatie vind je op www.uu.nl/matching.

contact


 • studievoorlichting@uu.nl
  030 2532670
  Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht

 • Studie-informatiepunt FSW
  stip.fsw@uu.nl
  (030) 253 49 49
BA Culturele Antropologie Universiteit Utrecht
matching Universiteit Utrecht


Studenten & Studentenleven


op kamers in Utrecht

65985studenten studerend
31701studenten woonachtig   
€ 339gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
16 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studentaantallen

277 studenten volgen deze opleiding
78% daarvan is vrouw
79 eerstejaars gestart in 2013
76% daarvan is vrouw
30152 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

op kamers in Utrecht

65985studenten studerend
31701studenten woonachtig   
€ 339gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
16 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studievereniging Djembe

Studievereniging Culturele Antropologie Utrecht

studievereniging

Studievereniging Djembé is de vereniging van Culturele Antropologie, die naast studie gerelateerde zaken als symposia, congressen en studiereizen ook zorgt voor gezelligheid en binding tussen studenten uit verschillende fases van de opleiding. Er wordt nauw samengewerkt met docenten en medewerkers van de afdeling Culturele Antropologie van de Unversiteit Utrecht.

www.djembehok.nl

studievereniging SGSUtrecht

Faculteitsvereniging Sociale Wetenschappen,gericht op studenteninspraak en ontspanning

studievereniging

Studievereniging Djembé is de vereniging van Culturele Antropologie, die naast studie gerelateerde zaken als symposia, congressen en studiereizen ook zorgt voor gezelligheid en binding tussen studenten uit verschillende fases van de opleiding. Er wordt nauw samengewerkt met docenten en medewerkers van de afdeling Culturele Antropologie van de Unversiteit Utrecht.

www.djembehok.nl

Studieprogramma

Bindend studieadvies

         In het 1e jaar moet je minimaal 45 (van 60) studiepunten halen.

Als je dit niet haalt moet je verplicht met de opleiding stoppen.

> meer over bindend studieadvies

onderwijs

taal van onderwijs20% en
80% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
45% theorie
25% praktijk
onderwijsvormenliteratuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
# contacturen12 uur per week

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

studielast

Je hebt gemiddeld 12-18 contacturen per week, daarnaast bereid je je voor op de colleges en werkgroepen door het lezen van literatuur en het maken van opdrachten. Wij verwachten van studenten een actieve werkhouding.

curriculum

De major bestaat uit 10 verplichte cursussen en 8 major keuzecursussen. Daarnaast volg je 6 profileringscursussen die je geheel naar eigen inzicht kunt kiezen.

studeren in het buitenland

Het tweede jaar biedt mogelijkheden om een half jaar aaneengesloten in het buitenland te studeren.
max. 45 ECbron: Universiteit Utrecht
Een Honours Programme is een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle studenten.

Er wordt extra inzet van de student verwacht bovenop de reguliere studielast. Studenten worden voor het programma geselecteerd op basis van behaalde studieresultaten en motivatie.

Honours College Sociale Wetenschappen

Meer uit je studie halen? Werken aan je talenten en ambities? Het Honours College Sociale Wetenschappen biedt studenten extra uitdaging. Meer informatie vind je op www.uu.nl/sw/honours.bron: Universiteit Utrecht

tracks


1
track

De multiculturele samenleving


Deze minor biedt een introductie op de culturele antropologie met een nadere toespitsing op het thema multiculturalisme.

Aan de orde komen o.a. een aantal kerngebieden in de antropologie met cultuur als sleutelbegrip, de effecten van mondialisering en pluralisme vanuit antropologisch comparatief perspectief, de belangrijkste theorieën, auteurs en debatten omtrent etniciteit en nationalisme.


2
track

Burgerschap, Identiteit en Mondialisering


Deze minor biedt een prima voorbereiding op de master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship.

In deze master verwerf je aan de hand van theoretische analyses, case studies en etnografische bevindingen kennis van en inzicht in de initiatieven van burgers op het gebied van duurzaam samenleven, klimaatverandering, vernieuwbare hulpbronnen, voedselzekerheid en veiligheid, gezondheid, zorg, sociaal-culturele integratie en participatie. Vanuit antropologische traditie van vergelijkende etnografie is er aandacht voor culturele diversiteit en verschil op basis van (ongelijke) machtsverhoudingen, etniciteit, klasse, gender, leeftijd, gezondheid, et cetera teneinde vraagstukken omtrent (actief) burgerschap en duurzaam samenleven te duiden.


3
track

Culturele diversiteit


Studenten kunnen via de minor culturele diversiteit kennis maken met verschillende invalshoeken op het thema culturele diversiteit, vanuit de maatschappij-, cultuur- en gedragswetenschappen.

De minor biedt ruime keuzemogelijkheden waardoor studenten zich vooral in de verdiepingsfase (cluster B) kunnen toeleggen op een domein dat hun interesse heeft. Onder meer opvoeding en ontwikkeling, hulpverlening, geweld, trauma en wederopbouw of migratie en multiculturalisme. Studenten kunnen kiezen voor een subcluster Gedragswetenschappen & Culturele diversiteit of Maatschappijwetenschappen & Culturele diversiteit. De minor geeft geen directe toegang tot een bepaalde master.

bron: Universiteit Utrecht

vakkenrooster

periode
+ Wetenschappelijk schrijven culturele antropologie
+ Religion,Media and Popular Culture
+ Visual and Sensory Ethnography
+ Profileringsruimte
+ Profileringsruimte
+ Rejection minorities: an interdisciplinarian perspective on intergroup relations
+ Sociale stand van Nederland: sociale vraagstukken en sociaal beleid
+ Culture, Violence and Death
+ Beleid en evaluatieonderzoek
+ Culturele Antropologie 1: inleiding in de culturele antropologie
+ Methoden, technieken en statistiek 1
+ Antropologie van gender, seksualiteit en het lichaam
+ Steden en moderniteit: burgerschap, ongelijkheid en geweld.
+ Beleid en evaluatieonderzoek
+ Culturele Antropologie 2: perspectief en relevantie
+ Religion, Power and Popular Culture
+ Criminal Behaviour during the Life Course
+ Wetenschappelijk schrijven: Culturele Antropologie
+ Cultural Anthropology 3: globalization and sociocultural complexity
+ Methoden, technieken en statistiek 2
+ Migranten en integratie
+ Antropologie van de staat, conflict en veiligheid
+ Etniciteit en nationalisme
+ Culturele Antropologie 4: theoretische stromingen
Het eerste jaar volg je vooral inleidende vakken waarin termen en begrippen, de kerngebieden, de theorievorming en sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden aan bod komen. Naast inhoudelijke kennis is er ook aandacht voor de ontwikkeling van je academische vaardigheden en wetenschappelijk schrijven.
bron: Universiteit Utrecht

vakkenrooster

periode
+ Steden en moderniteit: burgerschap, ongelijkheid en geweld
+ Criminal Behaviour during the Life Course
+ Profileringsruimte
+ Profileringsruimte
+ Antropologie van de staat, conflict en veiligheid
+ Antropologie van voedsel en duurzaamheid
+ Etniciteit en nationalisme
Het tweede jaar kun je gebruiken om thema's die in het eerste jaar jouw belangstelling hebben getrokken, verder uit te diepen en zo een brug te slaan naar het bachelorproject. Er staan in dit jaar geen verplichte vakken geprogrammeerd, dus dit jaar leent zich uitstekend voor het volgen van een minor of om bijvoorbeeld een half jaar in het buitenland te gaan studeren. Je kiest dus zelf op welk thema jij je wilt specialiseren.
bron: Universiteit Utrecht

Toelating en kosten

studiekeuzecheck / matching

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck.
vooraf
 • online vragenformulier
 • motivatieopdracht
matchingsdagen
 • praktijkopdracht
 • proefcollege
 • gesprekken met studenten
 • vooraf thuis bestuderen van lesstof
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
 • feedback gesprek met de opleiding

aangeboden op
 • 7 juni 2016
 • 12 april 2016


Matching bij Culturele antropologie start met inschrijven voor de opleiding via Studielink.
Daarna doorloop je de volgende stappen: je vult een matchingformulier in (met o.a. vooropleiding en motivatie), je neemt deel aan een matchingsdag en vervolgens maak je een definitieve keuze voor de opleiding op basis van feedback.

Startmomenten

1 september 2016deadline aanmelding : 1 mei 2016 ()


toelaatbare profielen

vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-propedeuseeen propedeuse of einddiploma van een hogeschool die onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt


welk collegegeldtarief moet ik betalen?

Meestal betaal je het "wettelijk tarief".
Vereenvoudigd geldt:

 • wettelijk tarief is het reguliere tarief voor studenten van binnen de EU/EER.
 • instellingstarief is voor studenten die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma en een tweede studie willen beginnen waarmee ze dezelfde of een lagere graad behalen. Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs.
 • niet-EU/EER tarief is voor studenten van buiten de EU/EER.

Ten slotte:
Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en studiekeuze. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling!

collegegeld

2015/16voltijd   wettelijk tarief € 1951
voltijd   instellingstarief € 6580
voltijd   niet-EU/EER studenten € 6580


bron: Universiteit Utrecht
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Inschatting maandelijkse studiekosten

339kamerhuurincl. servicekosten (kamerprijzen in Utrecht zijn gemiddeld binnen Nederland)
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1312 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264

bron: Nibud (2013), Nationale Studenten Enquete (2013), opleiding (2014)


keuzehulp


unieke kenmerken

Uniek aan de opleiding is dat studenten de hele empirische cyclus doorlopen, het opzetten van een onderzoek, het verrichten van veldwerk en het schrijven van een bachelorthesis op grond van theoretische en methodisch kennis opgedaan in de opleiding en de in het veld verzamelde data.

Soortgelijke studies

Onderstaande opleidingen lijken op deze opleiding. Klik ze aan voor meer informatie.

Algemene sociale wetenschappen

bron: StudieData

Objectieve cijfers en oordelen

Studenttevredenheid

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 94 respondenten.
Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

bron: NSE

Nationale Studenten Enquete

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.


In 2014 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.


De resultaten hiernaast zijn afkomstig van:
- 94 respondenten van deze opleiding
- 430 landelijke respondenten.

NVAO geaccrediteerd

De kwaliteit van deze opleiding wordt getoets door: NVAO (nl)

Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding

> bekijk alle 21 oordelen..
bron: NVAO


> Vergelijk Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie opleidingen

Na deze studie
arbeidskansen

Na het behalen van een aansluitende master:

€ 1723gemiddeld bruto maandloon
71%kans op een vaste baan
46%kans op een voltijd baan
32%kans op een baan op niveau
45%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
70%is tevreden over de studiekeuze


bron: arbeidsmonitor 2011

beroepsperspectieven

In welke banen komen antropologen zoal terecht? Antropologen zijn breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. De kracht van een antropoloog ligt vooral in een gedegen kennis van de betekenis van cultuur (in antropologische zin) gecombineerd met de onderzoeksmethode van kwalitatief, participerend onderzoek. Daarin onderscheidt de antropoloog zich van b.v. juristen en economen.

Je vindt antropologen in beleids- en adviesfuncties bij overheid, in het bedrijfsleven, en bij internationale en non-gouvernementele organisaties. Je kunt daarbij denken aan: beleidsmedewerker bij lagere overheid (b.v. een gemeente of een stad), beleidsmedewerker bij ministeries (b.v. bij Buitenlandse Zaken, Justitie), medewerker beleidsafdeling politieke partij, beleids-/advies-/voorlichtingsmedewerker bij ILO, FAO en Artsen zonder Grenzen. Of projectmedewerker uitgezonden door een NGO of als onderzoeker op een onderzoeksinstituut variërend van de Algemene Rekenkamer tot het Meertensinstituut. Maar ook in de media, van radio/tv tot kranten/opiniebladen werken antropologen.


enkele mogelijke beroepen na behalen van een vervolgmaster:


 • antropoloog bij justitie en welzijn
 • beleidsmedewerker bij een gemeente, ministerie of politieke partij
 • eigenaar adviesbureau
 • medewerker amnesty international
 • medewerker artsen zonder grenzen
 • medewerker bij international labour organization (ilo)
 • medewerker food and agriculture organization (fao)
 • onderzoeker bij ministerie van buitenlandse zaken
bron: StudieData
Er zijn 23 aansluitende masters bekend.

Klik op een master voor meer informatie.
Accountancy
aanv. eisenTilburg University
Applied Communication Science
aanv. eisenWageningen University
Business Administration
aanv. eisenErasmus Universiteit
Cultural Anthropology and Development Sociology
aanv. eisenUniversiteit Leiden
Cultural Anthropology
Universiteit Utrecht
Sociocultural Transformation
Cultural Antropology
Universiteit Utrecht
Sustainable Citizenship
Culturele geografie
30 EC pre-masterRUG
Filosofie
aanv. eisenTilburg University
Finance
aanv. eisenTilburg University
Global Health (Research Master)
aanv. eisenVU
History and Philosophy of Science
Universiteit Utrecht
Industrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden
aanv. eisenTU Delft
Information Management
aanv. eisenTilburg University
International Development Studies
aanv. eisenWageningen University
Law and Politics of International Security
aanv. eisenVU
Management, Economics and Consumer Studies
aanv. eisenWageningen University
Religion and the Public Domain
aanv. eisenRUG
Religion, Conflict and Globalisation
aanv. eisenRUG
Religious Studies
aanv. eisenUniversiteit Utrecht
Strategic Management
aanv. eisenTilburg University
Supply Chain Management
aanv. eisenTilburg University
Theologie & Religiewetenschappen
aanv. eisenRUG
Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied
Radboud Universiteit

Meer informatie