Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestudeert de verscheidenheid aan menselijke samenlevingen en culturen, zoals de mens en zijn omgeving, gebruiken, gewoonten, symbolen en religies.

De opleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie biedt een inhoudelijk interessant en stimulerend programma met een goede balans tussen kennis en vaardigheden. Er is in het programma voldoende keuzeruimte om je persoonlijke interesse te volgen.

In het eerste jaar volg je (verplichte) inleidende cursussen in de Culturele antropologie en haar onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je ruimte voor twee keuzevakken.

Het tweede jaar bestaat uit keuzevakken, die verdieping geven op een aantal onderwerpen die in het eerste jaar aan de orde zijn geweest. De major wordt afgesloten met het bachelorproject. Onderdeel daarvan is het veldwerk van ongeveer tien weken in het buitenland.

In de profileringsruimte kun je cursussen kiezen die passen bij jouw ambities en interesses. Dat kunnen uiteenlopende vakken zijn binnen of buiten je major, in Utrecht of aan een andere (buitenlandse) universiteit.

Matching: ga na of een studie goed bij je past en doorloop je studie succesvol. Schrijf je in voor 1 mei en maak via verplichte studieactiviteiten uitgebreid kennis met culturele antropologie. Meer informatie vind je op www.uu.nl/matching.

Waarom aan de Universiteit Utrecht

Uniek aan de opleiding is dat studenten de hele empirische cyclus doorlopen, het opzetten van een onderzoek, het verrichten van veldwerk en het schrijven van een bachelorthesis op grond van theoretische en methodisch kennis opgedaan in de opleiding en de in het veld verzamelde data.
program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Universiteit Utrecht
locatie
Utrecht
diploma
BSc Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
type opleiding
regulier onderwijs, 180 EC
vorm
voltijd
opleidingsduur
3 jaar
crohocode
50035

geen numerus fixus
heeft een honours programma


BA Culturele Antropologie Universiteit Utrecht
studiekeuzecheck

Open dagen en meeloopdagen

 • Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op vrijdag 18 november van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.

  10:00 - 16:00, Universiteit UtrechtUniversiteit Utrecht, binnenstad en Utrecht Science Park, Utrecht

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
honours programma

Honours College Sociale Wetenschappen

Meer uit je studie halen? Werken aan je talenten en ambities? Het Honours College Sociale Wetenschappen biedt studenten extra uitdaging. Meer informatie vind je op www.uu.nl/sw/honours.
Een Honours Programme is een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle studenten.

Er wordt extra inzet van de student verwacht bovenop de reguliere studielast. Studenten worden voor het programma geselecteerd op basis van behaalde studieresultaten en motivatie.
onderwijs
taal van onderwijs20% en
80% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
45% theorie
25% praktijk
onderwijsvormenliteratuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
# contacturen12 uur per week

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO
studielast
Je hebt gemiddeld 12-18 contacturen per week, daarnaast bereid je je voor op de colleges en werkgroepen door het lezen van literatuur en het maken van opdrachten. Wij verwachten van studenten een actieve werkhouding.
curriculum
De major bestaat uit 10 verplichte cursussen en 8 major keuzecursussen. Daarnaast volg je 6 profileringscursussen die je geheel naar eigen inzicht kunt kiezen.
studeren in het buitenland
Het tweede jaar biedt mogelijkheden om een half jaar aaneengesloten in het buitenland te studeren.

Specialisaties

De multiculturele samenleving

track - De multiculturele samenleving

Deze minor biedt een introductie op de culturele antropologie met een nadere toespitsing op het thema multiculturalisme.
Aan de orde komen o.a. een aantal kerngebieden in de antropologie met cultuur als sleutelbegrip, de effecten van mondialisering en pluralisme vanuit antropologisch comparatief perspectief, de belangrijkste theorieën, auteurs en debatten omtrent etniciteit en nationalisme.

Burgerschap, Identiteit en Mondialisering

track - Burgerschap, Identiteit en Mondialisering

Deze minor biedt een prima voorbereiding op de master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship.
In deze master verwerf je aan de hand van theoretische analyses, case studies en etnografische bevindingen kennis van en inzicht in de initiatieven van burgers op het gebied van duurzaam samenleven, klimaatverandering, vernieuwbare hulpbronnen, voedselzekerheid en veiligheid, gezondheid, zorg, sociaal-culturele integratie en participatie. Vanuit antropologische traditie van vergelijkende etnografie is er aandacht voor culturele diversiteit en verschil op basis van (ongelijke) machtsverhoudingen, etniciteit, klasse, gender, leeftijd, gezondheid, et cetera teneinde vraagstukken omtrent (actief) burgerschap en duurzaam samenleven te duiden.

Culturele diversiteit

track - Culturele diversiteit

Studenten kunnen via de minor culturele diversiteit kennis maken met verschillende invalshoeken op het thema culturele diversiteit, vanuit de maatschappij-, cultuur- en gedragswetenschappen.
De minor biedt ruime keuzemogelijkheden waardoor studenten zich vooral in de verdiepingsfase (cluster B) kunnen toeleggen op een domein dat hun interesse heeft. Onder meer opvoeding en ontwikkeling, hulpverlening, geweld, trauma en wederopbouw of migratie en multiculturalisme. Studenten kunnen kiezen voor een subcluster Gedragswetenschappen & Culturele diversiteit of Maatschappijwetenschappen & Culturele diversiteit. De minor geeft geen directe toegang tot een bepaalde master.

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

startmomenten

1 september 2016
deadline aanmelding 1 mei 2016
wettelijk tarief : € 1984
instellingstarief : € 7905
niet-EU/EER studenten : € 9000
1 september 2017
deadline aanmelding 1 mei 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating

toelaatbare profielen

vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-propedeuseeen propedeuse of einddiploma van een hogeschool die onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt
studiekeuzecheck
De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck.
vooraf
 • online vragenformulier
 • motivatieopdracht
matchingsdagen
 • praktijkopdracht
 • proefcollege
 • gesprekken met studenten
 • vooraf thuis bestuderen van lesstof
 • een toets (n.a.v. lesstof/college)
 • feedback gesprek met de opleiding

aangeboden op
 • 7 juni 2016

Matching bij Culturele antropologie start met inschrijven voor de opleiding via Studielink.
Daarna doorloop je de volgende stappen: je vult een matchingformulier in (met o.a. vooropleiding en motivatie), je neemt deel aan een matchingsdag en vervolgens maak je een definitieve keuze voor de opleiding op basis van feedback.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie in Utrecht

bron: Nibud
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2014
# 1e jaars

% vrouw
Uniek aan de opleiding is dat studenten de hele empirische cyclus doorlopen, het opzetten van een onderzoek, het verrichten van veldwerk en het schrijven van een bachelorthesis op grond van theoretische en methodisch kennis opgedaan in de opleiding en de in het veld verzamelde data.

De studie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie in Leiden is persoonlijk, uitdagend en internationaal georiënteerd. Uniek aan Leiden is dat je tijdens de opleiding kunt kiezen om een film te leren maken en je kunt
toeleggen op het weergeven van je onderzoek via multimedia.

De opleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie onderscheidt zich op drie punten van vergelijkbare studierichtingen in Nederland. De eerste is het interdisciplinair karakter. De opleiding biedt je een brede oriëntatie op antropologische en ontwikkelingsvraagstukken. Je bestudeert complexe sociaalwetenschappelijke vraagstukken van-uit meerdere invalshoeken, theorieën en methoden.

De opleiding biedt je de mogelijkheid om je, afhankelijk van je eigen interesse, thematisch te specialiseren. Je kunt kiezen uit een breed aanbod van diepgaande thematische modulen op het gebied van macht en identiteit, ontwikkeling, taal, religie en het lichaam. Uniek is ook de uitgebreide aandacht die wordt besteed aan wetenschappelijk schrijven, wat je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Bovendien heb je de vrijheid om zelf het onderwerp en de regio voor het masteronderzoek te kiezen.

Kijk ook eens bij ..

opleidinggelijkenis met Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Algemene sociale wetenschappen

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud3.93.8
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.43.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 94 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4,2 4,1
aantal eerstejaars 78 81
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 72% 74%
diploma binnen 4 jaar 83% 81%
werk op niveau in 1,5 jaar 87%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

Ben jij geïnteresseerd in business, financiering en management? Wil jij registeraccountant, controller of financieel specialist worden? Dan is de master Accountancy het juiste programma voor jou!
Explore the social component of sustainability and focus on the triangle of People, Planet, and Profit.
Met de master in Finance krijg je de kans om je te verdiepen in de fascinerende werelden van financieel management, beleggen en risicobeheer van (internationale) bedrijven.
The Master's programme in History and Philosophy of Science offers a unique opportunity to study the foundations, practice and culture of science from historical and philosophical perspectives.
De master Information Management bereidt je voor op een carrière op het snijvlak van informatietechnologie, business en management.
De Parttime Master Bedrijfskunde is dé deeltijd MScBA-opleiding voor professionals. Het gereedschap voor een succesvolle carrière, aan de internationaal geprezen business school van Erasmus Universi
Religious Studies is a challenging research-oriented programme that prepares you for participation in current debates in the international community of scholars of religion.
Wil jij weten welke factoren bepalend zijn voor het succes van een bedrijf op lange termijn? Wil jij de strategie kunnen ontwikkelen die inspeelt op de uitdagingen waarmee jouw organisatie geconfronte
Wil jij je specialiseren in het ontwerpen, implementeren en managen van competitieve supply chains? Wil je aan de slag als vakspecialist, manager of adviseur op het gebied van supply chain processen?
Deze tweejarige masteropleiding is uniek in Nederland. Je kunt de opleiding volgen na afronding van een aantal specifieke bacheloropleidingen.

Contact

 • studievoorlichting@uu.nl
  030 2532670
  Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
 • Studie-informatiepunt FSW
  stip.fsw@uu.nl
  (030) 253 49 49